tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Salgs- og leverancebetingelser

kuglepen på papir

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra Exodraft. Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for Exodraft og Køber, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Exodraft er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, med mindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Exodraft og Køber.

Tilbud

Ethvert tilbud fra Exodraft er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

Ordre

Afgivne ordrer er først forpligtende for Exodraft, når Køber har modtaget Exodrafts skriftlige, herunder elektroniske ordrebekræftelse.

Priser

Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af enhver art, transport, ekspeditionsgebyr m.v.

Priser fremgår af Exodrafts til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse.

Levering og risikoens overgang

Produkterne leveres ‘Ex Works’ (Incoterms 2010) , Odense.

Forsinkelse

Såfremt Exodraft ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig og rimelig frist herfor. I tilfælde af væsentlig forsinkelse er Køber berettiget til at hæve købet.

Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance.

Hvis Køber hæver aftalen, har Køber krav på erstatning fra Exodraft på de meromkostninger, der er påført Køber. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod Exodraft som følge af forsinkelse.

Undersøgelsespligt

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden produkterne tages i brug, gennemgå de leverede produkter, for at sikre sig, at disse er mangelfri og leveret aftalemæssigt.

Betaling

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Ved for sen betaling opkræves renter af forfaldne beløb med 1 % pr. påbegyndt måned.

Ansvar for mangler og ansvarsbegrænsning

Exodraft er kun ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i materialer eller udførelse, og ikke for mangler, der kan henføres til forkert behandling, installation, anvendelse eller opbevaring. Det er således en betingelse for exodrafts ansvar, at Køber eller bruger har anvendt det leverede på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge exodrafts eventuelle anvisninger.

Køber og bruger henvises til at følge brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med produktet, eller til selv at indhente de fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde og løbende servicering af produktet.

Køber bærer selv risikoen for, at exodrafts leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for Køber. Viser det sig, at produktet er behæftet med mangler, har Exodraft ret til at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg.

Kun såfremt Exodraft ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan Køber kræve erstatning, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt.

Dog begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen og kan maks. andrage den aftalte købesum.

Produktansvar og følgeskader/indirekte tab

Exodraft er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i Købers besiddelse.

Exodraft er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår.

I den udstrækning Exodraft måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde Exodraft skadesløs.

Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst mod exodraft på grundlag af en sådan skade.

Exodraft er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos Køber eller Købers kunder eller andre brugere af Exodrafts produkter.

Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori produktet måtte være installeret.

Reklamationer

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Exodraft uden ugrundet ophold.

Force majeure

I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder uden for Exodrafts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Exodraft ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved voldgift, medmindre Exodraft bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de danske domstole.